ارسال آسان مشخصات خانه خالی/ خانه استیجاری

آیا ملک استیجاری شما دارای مکان یا چشم اندازی فوق العاده است؟ به مستاجران احتمالی تان درباره ملک تان بگویید ثبت یا فهرست کردن ملک استیجاری در جامانا سریع و آسان است. فرایند موثر و کارای ما یک منبع ذخیره امن برای داده ها و اطلاعات ملک شما فراهم می کند. خانه های استیجاری تان را برای جذب مستاجران مناسب و خوب در جامانا منتشر کند.

ارزش یابی مستاجران احتمالی

ما کاملا واقفیم که چقدر انتخاب مستاجر مناسب دشوار است؟ ارزش یابی هویت مستاجر، سابقه شغلی، اثبات درآمد، و مانند اینها صورت می گیرد. شما می توانید یک رابطه ی طولانی مدت با مستاجر مناسب براساس ارزش یابی به عمل آمده برقرار کنید.