1. Home
  2. نمونه اسناد رسمی
[xgrid layout="1" condition="" order="DESC" featured="1" cats="18" speed="5000" count="5"]

نمونه اسناد رسمی

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان و دفتر کار

در ادامه می توانید نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان و دفتر کار را ملاحظه فرمایید. ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین………………….. فرزند…………….. به شماره شناسنامه………………… صادره از………………….. کد ملی………………. متولد……… ساکن…………………………………………… تلفن………………… با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت………………… فرزند……………… به شماره شناسنامه……………… متولد………….. به موجب……………. ۱-۲ مستاجر/مستاجرین………………….. فرزند…………….. به شماره شناسنامه………………… صادره از………………….. […]

کد رهگیری املاک چیست و ۵ مزیت دریافت کد رهگیری

نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری)

در ادامه می توانید نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری) را ملاحظه فرمایید. ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین………………….. فرزند…………….. به شماره شناسنامه………………… صادره از………………….. کد ملی………………. متولد………  ساکن…………………………………………… تلفن………………… ۱-۲ مستاجر/مستاجرین………………….. فرزند…………….. به شماره شناسنامه………………… صادره از………………….. کد ملی………………. متولد………  ساکن…………………………………………… تلفن………………… ماده ۲ – موضوع قرارداد عبارتست از تملیک منافع……….. دانگ/دستگاه/یک باب…………. […]

کد رهگیری املاک چیست و ۵ مزیت دریافت کد رهگیری

نمونه سند رسمی بیع قطعی آپارتمان با سند تفکیکی

در ادامه یک نمونه سند رسمی بیع قطعی آپارتمان با سند تفکیکی آمده است فروشنده : آقای / خانم  ……………… فرزند :………………………. بشناسنامه شماره ……… …. صادره ……………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن ……………………………………………………………… خریدار : آقای / خانم ……………………………. فرزند : ………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره …………………. متولد ………………. به شماره ملی …………………… ساکن […]

کد رهگیری املاک چیست و ۵ مزیت دریافت کد رهگیری