ماشین حساب

در فرم محاسبه کمیسیون قرارداد اجاره، با وارد کردن مبلغ ودیعه و اجاره به تومان، میزان حق کمیسیون جامانا و کمیسیون قرارداد اتحادیه برای طرفین قرارداد نمایش داده می شود.

محاسبه کمیسیون قرارداد اجاره

کمیسیون قرارداد جامانا برای هر طرف :

تومان

کمیسیون قرارداد اتحادیه برای هر طرف :

تومان

در فرم محاسبه تبدیل رهن به اجاره، با وارد کردن مبلغ ودیعه به تومان میزان اجاره منصفانه محاسبه خواهد شد. برای تبدیل رهن و اجاره در عرف بازار هر یک میلیون تومان رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته می‌شود.

تبدیل رهن به اجاره

اجاره منصفانه برای این میزان ودیعه :

تومان

برای محاسبه کمیسیون قرارداد فروش جامانا و اتحادیه، مبلغ فروش را در فرم زیر وارد نمایید.

محاسبه کمیسیون قرارداد فروش

کمیسیون قرارداد جامانا برای هر طرف :

تومان

کمیسیون قرارداد اتحادیه برای هر طرف :

تومان

برای محاسبه میزان خسارت مالک و مستاجر مبلغ ودیعه و اجاره را وارد نمایید.

محاسبه کمیسیون قرارداد اجاره

میزان خسارت برای طرفین :

تومان